Резолюция № 7 за активно европейско и международно партньорство

България  е част от Европа и Света. Всички процеси и тенденции, които се развиват в европейски и световен мащаб дават отражение върху страната ни. Те влияят и на хората, обединени в нашата Федерация. Наше задължение е да сме не само информирани, но и да участваме в политиките и действията на европейските и международните синдикални структури, в които членуваме чрез КНСБ и пряко в Eвропейската федерация на работниците от строителството, горското стопанство и дървообработването (EFBWW) и Световния интернационал (BWI). Нашите действия не може да бъдат навременни и адекватни без точен и ясен поглед върху състоянието и тенденциите на развитие в европейски и световен мащаб. Изключително полезно е да изучаваме опита на други страни, които вече са преодолели проблеми, чието решение на нас ни предстои.  Процесите у нас се развиват така динамично, че ако не сме подготвени, ако нямаме виждане рискуваме да не сме адекватни на събитията и съответно да не сме достатъчно полезни за нашите синдикални членове.

Федерацията през отчетния период разви доста активна дейност. Участва в мероприятия на EFBWW и на BWI. Включи се в европейски проекти и задълбочено проучи опита на Норвежките и Швейцарските синдикати в много сфери на действие. Организира международни събития у нас. Взе активно участие във формиране на политиките за бъдещата дейност на Световния интернационал (BWI), чиито конгрес предстои. Установи по-близки двустранни контакти със сродни синдикати от други страни.

Ние си даваме сметка, че партньорството трябва да продължи и все повече да се разширява. За целта е необходимо Федерацията:

  1. Да поддържа и занапред активни контакти с EFBWW и  BWI. Да участва във формиране на политиките им. Да търси съдействие при решаване на различни проблеми;
  2. Да развива синдикално сътрудничество и предприема солидарни действия с други сродни синдикати от страни, членки на Европейския съюз;
  3. Да активизира сътрудничеството си със сродни синдикати от региона;
  4. Да участва и съдейства за провеждане на активен европейски социален диалог;
  5. Да кандидатства и продължи участието си в европейски проекти;
  6. Да създаде банка информация за доходи, социални придобивки, подходи при договаряне и друга актуална тематика, засягаща работещите в четирите бранша на Федерацията;
  7. Да се включва в европейски разработки и ползва информацията за целите на организацията.