Резолюция № 6 за развитие на отрасъл “Горско стопанство”

Мултифункционалната роля на горите е заложена във Фундаменталните принципи на Европейската стратегия за горите. Чувстват ли се заетите в Горското стопанство след поредната реформа у нас  толкова важни и ценни? Поредната реформа извършена през 2011 година отдели функциите по стопанисване на горите от тези по контрола. С това раздели и лесовъдската колегия на заети с контрола, работещи бедни и заети със стопанисването, с по- прилични възнаграждения. Парадокс е да си натоварен с контролна дейност, която сама по себе си е свързана с конфликти и поражда опасности и да си зле платен. В никакъв случай с това твърдение не искаме да кажем, че работещите в стопанската дейност са много добре заплатени. С това само подчертаваме, че и поредната реформа в горското стопанство не беше достатъчно догледана. Работещите в горите понасят всички негативи от действията на управляващите, включително им се създава целенасочено негативен имидж сред обществото чрез различни медийни изяви. Никой не си прави труда да показва трудностите и проблемите , с които се сблъскват трудовите хора, посветили се на работата в горското стопанство. Това може би е и наш пропуск, който трябва да отстраним.

Не можем да не признаем, че са постигнати и редица положителни резултати, въпреки трудностите и проблемите.

Ние като Федерация трябва да продължим усилията да се осигури социална справедливост, грижа за заетите, техните доходи и нужди, квалификация и преквалификация, кариерно развитие, базирано на качества и възможности, а не на политическа конюнктура, ролята им за обществото. За целта трябва:

  1. Да продължим да доказваме на управляващите нуждата и ползите от самостоятелно горско ведомство;
  2. Да настояваме за създаване практика да не се приемат нормативни документи, свързани с горското стопанство, без обсъждане със синдикатите;
  3. Да се борим упорито, със всички позволени средства за достоен труд на заетите в горското стопанство, а това преди всичко е свързано с достойни доходи;
  4. Да допринасяме за изграждане на капацитет и компетенции на структурите и работещите в горите, чрез подходяща мотивация и увеличаване стимулите за постигнати добри професионални резултати;
  5. Да популяризираме дейността, трудностите и проблемите на работещите в горите, с което да допринасяме за изчистване на негативния медиен образ;
  6. Да засилваме социалния диалог на всички нива.
  7. Да продължим доброто сътрудничество с работодателите от държавните предприятия и РДГ и да акцентираме на превантивните мерки, вместо пост фактум да решаваме конфликти;
  8. Да съдействаме за подобряване качеството на живот в горските региони;
  9. Да подкрепяме увеличаване на ефективността на управление на горите за развитие на модерна национална горска индустрия.