Резолюция № 4 за здравословни и безопасни условия на труд

Безопасността и здравето при работа  са в основата на качеството на труда  и качествената заетост. Превенцията на риска и насърчаването към по-безопасни и по-здравословни условия на работното място са от ключово значение не само за осигуряване на достоен труд,  но и правят предприятията по- конкурентоспособни. Грижата за здравето на работниците оказва  пряко  и измеримо положително въздействие върху производителността  и допринася за подобряване на устойчивостта на системата за социална сигурност.

Безопасността и здравето при работа  са били и ще бъдат и в бъдеще един от най – важните приоритети в работата на Федерацията. Наша основна грижа е да полагаме усилия за запазване на работните  места, да допринасяме за ръст на доходите и кариерно развитие на заетите в браншовете, но преди всичко трябва да се съхранява живота и здравето на заетите. За това трябва и в следващия мандат да се предприемат редица действия, като:

  1. Повишаване ролята и активизиране дейността на комитетите и групите по условия на труд, с цел координиране на действията и обмен на добри практики за подобряване условията на труд;
  2. Дистанционно обучение на работническите представители в КУТ/ГУТ за осигуряване на тяхната информираност за промени в нормативната уредба и други необходими подходи и стъпки за превенция на БЗР;
  3. Все по-тясно сътрудничество с ИА „ГИТ” и Областните инспекции по труда за засилване на контрола и  по-ефективна защита на трудовите и осигурителни права на работещите в четирите бранша;
  4. Съдействие на предприятия за финансиране на проекти по БЗР чрез кандидатстване  от средства на фонд „Условия на труд”;
  5. Проучване и популяризиране чрез Информационния бюлетин на Федерацията на добри практики от работата по БЗР на сродни синдикати от други страни;
  6. Информиране по подходящ начин всички синдикални организации при допускане на тежка злополука , независимо в кой бранш е станала, като се представят подробно обстоятелствата при които се е случила;
  7. Упражняване на сигналните функции при нарушаване на закона за безопасни и здравословни условия на труд, в случай че работодател откаже да предприеме действия за отстраняването им;
  8. Ефективна и регулярна работа на Отрасловите съвети по условие на труд към МЗХ и МИ.