Резолюция № 2 за социално партньорство и колективно трудово договаряне

Социалният диалог в страната ни се развива в противоречивата среда на специфичните ограничения и формализиране на диалога, въпреки  прокламираното от Европейската комисия „ново начало на социалния диалог”.

От  друга страна се наблюдава сериозен натиск за дерегулация и децентрализация на процеса на колективно трудово договаряне.  Засилват се атаките срещу КТД на браншово ниво. В много браншове не са сключени БКТД. По тази причина за пръв път от близо 25 години и Федерацията не успя да подпише  БКТД за дървообработващата и мебелната промишленост. Натискът за децентрализация на договарянето, обаче, не е съпътстван с действия на държавата и работодателите за активизиране на договарянето на равнище предприятие. Освен това не са редки проблемите, свързани с приложимостта на сключените КТД на равнище предприятие и безусловното им прилагане от работодатели спрямо всички работници и служители.

От известно време е блокиран и механизмът за разпростиране на Браншовите колективни трудови договори с акт на министъра на труда и социалната политика. Това засегна и нас с БКТД за целулозно-хартиената промишленост, който по общо съгласие на страните, внесохме за разпростиране.

Въпреки всички трудности и проблеми ние сме убедени в необходимостта от уреждане взаимоотношенията между синдикати и работодатели в един конструктивен и равнопоставен диалог, както и регламентиране на правата и задълженията на страните чрез колективно трудово договаряне на браншово и ниво предприятие. Затова ще продължим да работим за:

 1. Ефективен, равнопоставен тристранен и двустранен социален диалог;
 2. Подобряване на работата ни на браншово ниво,  включително и в бипартитните органи за социално сътрудничество , за създаване на нагласи и ангажираност на социалните партньори към процесите на информиране и консултиране;
 3. Прилагане на различни форми на споразумения с работодателите  за осигуряване на по-голяма договорна обвързаност;
 4. Продължаване практиката за редовно водене на преговори и подписване на Браншови колективни трудови договори за всички браншове;
 5. Полагане на усилия за разпростиране на браншовите колективни трудови договори, като средство за борба със „сивата” икономика, социалния дъмпинг и разширяване полето на социалния диалог  и на КТД;
 6. Борба срещу насилствената децентрализация на колективното трудово договаряне и укрепване на колективното договаряне на ниво предприятие;
 7. Действия за повишаване капацитета на синдикалните представители за водене на успешни преговори на всички равнища. Формиране на умения за преговори, работа в екип и прилагане на стратегии и тактики, намаляващи риска от колективни трудови спорове и индустриални конфликти;
 8. Осигуряване и предоставяне на синдикалните екипи в предприятията навременна и полезна информация, която да ги улеснява в преговорния процес;
 9. Провеждане на вътрешен мониторинг на дейностите, свързани с диалога и колективното трудово договаряне;
 10. Осигуряване богата и ценна информация за рубриката в Информационния бюлетин на Федерацията по социалния диалог и колективното трудово договаряне. Популяризиране на добри практики в диалога и договарянето и др.;
 11. Активно използване  сайта на Федерацията. Продължаване практиката за публикуване на всеки нов БКТД по браншове, както и друга полезна информация за преговорния процес в синдикалните организации.