Втори Браншов договор за браншове от състава на Федерация на синдикалните организации от горското стопанство и дървопреработващата промишленост към КНСБ

разпростира през тази година Министъра на труда и социалната политика г-н Тотю Младенов. БКТД за дървообработващата и мебелната промишленост, в сила от 01.10.2010 г. със срок на действие до 31.09.2012 г. е разпрострян със Заповед № РД 01-815 от 15.11.2010 г.
На основание на това, клаузите на договора важат за всички предприятия в икономическите дейности С-16 - Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели и С-31 – Производство на мебели (съгласно КИД-2008). Контролът по изпълнение на заповедта е възложен на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”.