За федерацията

 

 

ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ „20 ВЕК, ЗЛАТЕН ВЕК ЗА БЪЛГАРСКАТА ГОРА“, ПОДГОТВЕН СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА ФЕДЕРАЦИЯ НА СИНДИКАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОТ ГОРСКОТО СТОПАНСТВО И ДЪРВОПРЕРАБОТВАЩАТА ПРОМИШЛЕНОСТ КЪМ КНСБ И Е ПОСВЕТЕН НА СЕДМИЦАТА НА ГОРАТА И ПО ПОВОД 30 ГОДИНИ ОТ УЧРЕДЯВАНЕТО НА КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ, ЧИЙТО ОСНОВЕН ЧЛЕН Е ФСОГСДП.


https://www.youtube.com/watch?v=jEAKIlYMXv0&feature=youtu.be

 

 

Федерацията на синдикалните организации от горското стопанство и дървопреработващата промишленост (ФСОГСДП) към КНСБ е доброволно синдикално обединение на работещите в горското стопанство, дървообработващата, мебелната и целулозно-хартиената промишленост в Република България.
Федерацията е правоприемник и продължител на организираното синдикално движение на работещите в горското стопанство и дървопреработването, водещо началото си от 1909 година.
Синдикатът е съучредител и основен член на най-голямото работническо сдружение – Конфедерация на независимите синдикати в България (КНСБ).
Федерацията осъществява цялостната си дейност в съответствие с Конституцията на страната, нормите на действащото законодателство, на международните трудови конвенции,  международната Харта за правата на човека, Европейската социална карта и своя Устав.
Основна цел на синдиката е представителство и защита на правата и интересите на синдикалните членове в сферите на труда, трудовата заетост и трудовите отношения, социалното осигуряване и подпомагане, отстояване на здравословни и безопасни условия на труд, осигуряване на повишаване на квалификацията и преквалификацията, издигането на общественото признание на заетите в четирите бранша.
Мотивацията за членство във Федерацията винаги е била център на вниманието ни.
От 1992 г. до днес ежегодно се сключват колективни трудови договори за браншовете ни. Самостоятелно и заедно с други федерации търсим и намираме форми и механизми за осъществяване натиск върху работодателите и законодателите. За това активно ни съдействат Световния интернационал на горските работници (BWI), чийто  членове сме от 1995 г. и Европейския синдикат на работещите в горското стопанство и дървопреработването (EFBWW), чийто членове сме от 2007 г.
Федерацията ни е една от малкото синдикални структури в страната, която създаде и във времето акумулира целеви социални фондове, с които материално подпомага своите членове.
Времето, събитията, историята недвусмислено показват, че синдикатите са трайна, устойчива и жизнено-необходима организация на наемния труд, неподвластна на временни и партийни стремежи, оставаща неизличима диря в живота на поколения хора по цялата планета.