Конгрес на Федерацията

 

Върховен орган на Федерацията е Конгресът, който се провежда веднъж на пет години. Конгресът може да бъде свикван и ежегодно. Решение за свикване на Конгреса се взема от Управителния съвет, който предлага дневен ред и определя нормите на представителство.
Конгресът избира за срок от 5 /пет/ години с пряко и тайно гласуване и обикновено мнозинство и освобождава с явно гласуване и обикновено мнозинство председателя и зам. председателите на Федерацията, председателя, зам. председателя и членовете на Финансово-контролната комисия и състава на Управителния съвет.
Конгресът:

1. Приема, изменя и допълва Устава, чрез явно гласуване с квалифицирано  мнозинство (2/3 от присъстващите).
2. Приема основни насоки, програма и други вътрешни актове за дейността на Федерацията.
3. Приема отчета за дейността на Управителния съвет и Ревизионната комисия.
4. Приема обща бюджетна рамка за приходите и разходите на Федерацията.
5. Приема и изключва членове.
6. Отменя решения на другите органи на Федерацията, които противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Федерацията.
7. Взема и други решения, предвидени в Устава.