Вътрешно нормативни

Политика по качеството

ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВОТО НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА СИНДИКАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОТ ГОРСКОТО СТОПАНСТВО, ДЪРВОПРЕРАБОТВАЩАТА, МЕБЕЛНАТА И ЦЕЛУЛОЗНО-ХАРТИЕНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ КЪМ КНСБ /ФСОГСДП/ Е НАСОЧЕНА КЪМ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ЗАЩИТА НА ПРАВАТА И ИНТЕРЕСИТЕ НА СИНДИКАЛНИТЕ ЧЛЕНОВЕ В СФЕРИТЕ НА ТРУДА, ТРУДОВАТА ЗАЕТОСТ И ТРУДОВИТЕ ОТНОШЕНИЯ, СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ, ОТСТОЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД, ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА И ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯТА, ИЗДИГАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНОТО ПРИЗНАНИЕ НА ЗАЕТИТЕ В ЧЕТИРИТЕ БРАНША.

продължава>

 

Резолюция № 1 за организационно укрепване и развитие на федерацията

Синдикатите са от съществено значение, за да се гарантира социалната справедливост, по-добри условия на труд и достойни заплати. През последните 3 десетилетия синдикатите у нас, а и в Европа бяха подложени на натиск, на целенасочено пренебрежително отношение и омаловажаване ролята си в обществото.

Силата на нашата Федерация зависи не само от стабилното членство на нашите браншове, но и от способността ни да се мобилизираме, да се солидаризираме и борим за по-добро настояще и бъдеще за работещите в браншовете.

Следващият петгодишен период да мине под знака на организационното укрепване и развитие на Федерацията, като най-важно условие за нейната пълноценна, широкообхватна и високоефективна работа.

Необходимо е усилията да се насочат преди всичко към съхраняване и увеличаване числеността на синдикалните организации, членуващи във Федерацията и приемане на нови организации, особено от промишлените браншове, за богата организационна дейност и финансова стабилност.

Изминалият петгодишен период ни постави пред много предизвикателства – икономическите и социалните последици от кризата КОВИД-19, но отстояване силата на синдиката продължава да бъде наш основен приоритет.

Не можем да се надяваме на много по-благоприятна среда и в бъдеще. Динамичната социално-икономическа реалност и политическа нестабилност в страната налагат да положим усилия и продължим действията си в посока на:

продължава>

 

Резолюция № 2 за социално партньорство и колективно трудово договаряне стар

Колективното трудово договаряне и справедливото заплащане се превърнаха в основното предизвикателство за синдикалната сила и влияние. Икономическата криза освен заплаха за общественото здраве, засили икономическите и социалните неравенства.

Ето защо колективното договаряне играе решаваща роля за осигуряване на социално сближаване, равенство в заплащането и гарантиране стабилни индустриални отношения.

От началото на кризата, породена от COVID-19, досега все още съществува несигурност за пътя и темповете на икономическото възстановяване, а това ще повлияе на резултатите от колективните преговори. Затова очакваме активни преговори за определяне на заплатите, които да играят важна роля за приобщаващо и бързо възстановяване, като никой не трябва бъде пренебрегнат.

продължава>

 

Резолюция № 3 за заетост и доходи. Обучение, квалификация и преквалификация

Основно предизвикателство пред нас е не само запазване на работните места, но и постигане на по-голяма справедливост в разпределението на доходите, както и в подобряване условията на труд.

Важно значение за Федерацията е да влияем върху заплащането на труда на всички нива и да се противопоставяме на опитите за орязване на права и придобивки и превръщане на разходите за труд в основен фактор за конкурентоспособност.

Като отчитаме, че работните места на заетите в нашите браншове са несигурни, доходите – недостатъчни, квалифицираната работна ръка все по-малко и в предвид, че браншовете от състава на Федерацията са едни от най-рисковите – с високи коефициенти на трудов травматизъм, си даваме сметка за усилията, които трябва да се положат през следващия период и те трябва да са в посока:

 

продължава>

 

Резолюция 4 за развитие на отрасъл "горско стопанство"

Българската гора е национално богатство. Нейното съхраняване и правилно стопанисване е важно не само за заетите в горското стопанство, а и за свързаните с него дървообработващо, мебелно и целулозно-хартиено производство. Тя е жизнено необходима и за нацията и държавата.

Работещите в горите понасят всички негативи от действията на управляващите, включително им се създава целенасочено негативен имидж сред обществото чрез различни медийни изяви. Никой не си прави труда да показва трудностите и проблемите, с които се сблъскват трудовите хора, посветили се на работата в горското стопанство. Това може би е и наш пропуск, който трябва да отстраним.

продължава>

 

Резолюция № 5 за активно европейско и международно партньорство

България  е част от Европа и Света. Всички процеси и тенденции, които се развиват в европейски и световен мащаб дават отражение върху страната ни. Те влияят и на хората, обединени в нашата Федерация. Наше задължение е да сме не само информирани, но и да участваме в политиките и действията на европейските и международните синдикални структури, в които членуваме чрез КНСБ и пряко в Eвропейската федерация на работниците от строителството, горското стопанство и дървообработването (EFBWW) и Световния интернационал (BWI). Нашите действия не може да бъдат навременни и адекватни без точен и ясен поглед върху състоянието и тенденциите на развитие в европейски и световен мащаб. Изключително полезно е да изучаваме опита на други страни, които вече са преодолели проблеми, чието решение на нас ни предстои.  Процесите у нас се развиват така динамично, че ако не сме подготвени, ако нямаме виждане рискуваме да не сме адекватни на събитията и съответно да не сме достатъчно полезни за нашите синдикални членове.

продължава>

 

Вътрешно нормативни документи

Устав на ФСОГСДП.

Процедура относно уволнение на работник или служител