Вътрешно нормативни

Политика по качеството

ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВОТО НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА СИНДИКАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОТ ГОРСКОТО СТОПАНСТВО, ДЪРВОПРЕРАБОТВАЩАТА, МЕБЕЛНАТА И ЦЕЛУЛОЗНО-ХАРТИЕНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ КЪМ КНСБ /ФСОГСДП/ Е НАСОЧЕНА КЪМ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ЗАЩИТА НА ПРАВАТА И ИНТЕРЕСИТЕ НА СИНДИКАЛНИТЕ ЧЛЕНОВЕ В СФЕРИТЕ НА ТРУДА, ТРУДОВАТА ЗАЕТОСТ И ТРУДОВИТЕ ОТНОШЕНИЯ, СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ, ОТСТОЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД, ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА И ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯТА, ИЗДИГАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНОТО ПРИЗНАНИЕ НА ЗАЕТИТЕ В ЧЕТИРИТЕ БРАНША.

продължава>

 

Резолюция № 1 за организационно укрепване и развитие на федерацията

Федерацията, в изпълнение на своите основни задължения, защита правата и интересите на работниците и служителите от четирите бранша от състава си, следва  да продължи усилията през следващия петгодишен мандат за съхраняване и увеличаване на синдикалните си членове, за богата организационна дейност и финансова стабилност.

продължава>

 

Резолюция № 2 за социално партньорство и колективно трудово договаряне

Социалният диалог в страната ни се развива в противоречивата среда на специфичните ограничения и формализиране на диалога, въпреки  прокламираното от Европейската комисия „ново начало на социалния диалог”.

От  друга страна се наблюдава сериозен натиск за дерегулация и децентрализация на процеса на колективно трудово договаряне.  Засилват се атаките срещу КТД на браншово ниво. В много браншове не са сключени БКТД. По тази причина за пръв път от близо 25 години и Федерацията не успя да подпише  БКТД за дървообработващата и мебелната промишленост. Натискът за децентрализация на договарянето, обаче, не е съпътстван с действия на държавата и работодателите за активизиране на договарянето на равнище предприятие. Освен това не са редки проблемите, свързани с приложимостта на сключените КТД на равнище предприятие и безусловното им прилагане от работодатели спрямо всички работници и служители.

продължава>

 

Резолюция № 3 за заетост и доходи. Обучение, квалификация и преквалификация

Основно предизвикателство пред нас е не само запазване на работните места, но и постигане на по-голяма справедливост в разпределението на доходите.

Компенсацията на наемния труд, като относителен дял в БВП на България, е на незадоволително равнище, което генерира социално напрежение и силна неудовлетвореност от труда. Не можем да постигнем осезателен догонващ ефект в работните заплати, без да се промени съществено това съотношение в полза на труда. Ниското участие в разпределението на доходите означава продължаваща масова бедност и задълбочаване на социалното неравенство.

продължава>

 

Резолюция № 4 за здравословни и безопасни условия на труд

Безопасността и здравето при работа  са в основата на качеството на труда  и качествената заетост. Превенцията на риска и насърчаването към по-безопасни и по-здравословни условия на работното място са от ключово значение не само за осигуряване на достоен труд,  но и правят предприятията по- конкурентоспособни. Грижата за здравето на работниците оказва  пряко  и измеримо положително въздействие върху производителността  и допринася за подобряване на устойчивостта на системата за социална сигурност.

продължава>

 

Резолюция № 5 за политика на равни възможности между мъжете и жените, работещи в браншовете от състава на федерацията. Работа с младите хора

Равенството е една от петте ценности, на които е основан Европейският съюз, а хартата за основните права забранява дискриминацията въз основа на пола. Въпреки това в много области продължават да съществуват разлики между половете.  В нашата страна, разликата в заплащането между мъжете и жените например е около 13,5 на сто. При размера на пенсиите тя значително нараства, като може да достигне до 40 на сто. Основните причини за тази разлика се крият в ниската оценка на професиите, обичайно заемани от жени, стереотипните пречки пред кариерното развитие, дългите периоди извън трудовия пазар поради майчинство и други.

продължава>

 

Резолюция № 6 за развитие на отрасъл “Горско стопанство”

Мултифункционалната роля на горите е заложена във Фундаменталните принципи на Европейската стратегия за горите. Чувстват ли се заетите в Горското стопанство след поредната реформа у нас  толкова важни и ценни? Поредната реформа извършена през 2011 година отдели функциите по стопанисване на горите от тези по контрола. С това раздели и лесовъдската колегия на заети с контрола, работещи бедни и заети със стопанисването, с по- прилични възнаграждения. Парадокс е да си натоварен с контролна дейност, която сама по себе си е свързана с конфликти и поражда опасности и да си зле платен. В никакъв случай с това твърдение не искаме да кажем, че работещите в стопанската дейност са много добре заплатени. С това само подчертаваме, че и поредната реформа в горското стопанство не беше достатъчно догледана. Работещите в горите понасят всички негативи от действията на управляващите, включително им се създава целенасочено негативен имидж сред обществото чрез различни медийни изяви. Никой не си прави труда да показва трудностите и проблемите , с които се сблъскват трудовите хора, посветили се на работата в горското стопанство. Това може би е и наш пропуск, който трябва да отстраним.

продължава>

 

Резолюция № 7 за активно европейско и международно партньорство

България  е част от Европа и Света. Всички процеси и тенденции, които се развиват в европейски и световен мащаб дават отражение върху страната ни. Те влияят и на хората, обединени в нашата Федерация. Наше задължение е да сме не само информирани, но и да участваме в политиките и действията на европейските и международните синдикални структури, в които членуваме чрез КНСБ и пряко в Eвропейската федерация на работниците от строителството, горското стопанство и дървообработването (EFBWW) и Световния интернационал (BWI). Нашите действия не може да бъдат навременни и адекватни без точен и ясен поглед върху състоянието и тенденциите на развитие в европейски и световен мащаб. Изключително полезно е да изучаваме опита на други страни, които вече са преодолели проблеми, чието решение на нас ни предстои.  Процесите у нас се развиват така динамично, че ако не сме подготвени, ако нямаме виждане рискуваме да не сме адекватни на събитията и съответно да не сме достатъчно полезни за нашите синдикални членове.

продължава>

 

Вътрешно нормативни документи

Устав на ФСОГСДП.

Процедура относно уволнение на работник или служител