НОВИНИ

Декларация срещу заплахите, посегателствата и насилието над горските служители,

тяхното имущество и семейства приета от делегатите на Седмия конгрес на ФСОГСДП състоял се на 23 – 24 март 2017г. в гр. София

Като  отчитаме, че през последните две години проявите на заплахите, посегателствата и насилието срещу горските служители, тяхното имущество и семейства стават част от ежедневната им дейност.

Като считаме, че справянето с агресивни закононарушители не е проблем само на горската система, а тежък проблем на цялото общество.

Като се ръководим и осъществяваме основната цел и задачи определени от Устава на нашата Федерация: представителство и защита на правата и интересите на синдикалните членове в сферата на труда и професиите, зачитане на достойнството на работното място на работещите в горското стопанство и дървопреработващата промишленост и постигане на справедливо и съответстващо  на тежестта и сложността на труда заплащане.

продължава>

 

ДЕКЛАРАЦИЯ – ИСКАНИЯ за създаване на самостоятелно горско ведомство,

за осигуряване на необходимите условия на труд и достойно заплащане

на работещите в горската система,

приета от делегатите на Седмия конгрес на Федерация на синдикалните организации от горското стопанство и дървопреработващата промишленост към КНСБ, състоял се на 23-24 март 2017 г. в гр. София

Ние, делегатите на Седмия конгрес на Федерацията, сме представители и изразители на правата и интересите на работещите в горската система на Република България, на тези, които през последните 27 години не само сме свидетели и наблюдатели, а преживяваме, изстрадваме и инкасираме трудностите и проблемите на организационно-структурните и икономическите промени и за безхаберието и пропуските на политически и управленски екипи, заплащаме висока социална цена.

продължава>

 

За трети пореден път се разпростира браншов договор в целулозно – хартиената промишленост

Браншовият колективен трудов договор, подписан на 12.03.2014 година от Браншова камара на работодателите от целулозно – хартиената промишленост, Федерация на синдикалните организации от горското стопанство и дървопреработващата промишленост към КНСБ и Федерация „Лека промишленост” към КТ Подкрепа е разпрострян със Заповед № РД-01-383 от 30.05.2014 г. на Министъра на труда и социалната политика  във всички предприятия от икономическа дейност „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон”

Срокът на действие на договора е двугодишен – до 31.03.2016 година.

 

За втори път се разпростира браншов договор в целулозно – хартиената промишленост

По общо искане на страните, подписали договора: Браншова камара на работодателите от целулозно – хартиената промишленост, Федерация на синдикалните организации от горското стопанство и дървопреработващата промишленост към КНСБ и Федерация „Лека промишленост” на КТ Подкрепа, министърът на труда и социалната политика г-н Тотю Младенов подписа заповед, с която разпростира прилагането на Браншовия колективен трудов договор (БКТД) във всички предприятия от икономическа дейност „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон”.

БКТД е със срок на действие до 31 март 2014 година.

 

Шести редовен конгрес на ФСОГСДП

На 17 и 18 април 2012 година Федерацията проведе своя ШЕСТИ редовен конгрес. На конгреса бе направен отчет за дейността на Федерацията. Бяха обсъдени и приети изменения и допълнения в Устава. Направени бяха промени в синдикалната структура на Федерацията, осигуряващи по – ефективна и пълноценна дейност, в съответствие със законови промени в стопанската структура на горското стопанство.

продължава>

 

Втори Браншов договор за браншове от състава на Федерация на синдикалните организации от горското стопанство и дървопреработващата промишленост към КНСБ

разпростира през тази година Министъра на труда и социалната политика г-н Тотю Младенов. БКТД за дървообработващата и мебелната промишленост, в сила от 01.10.2010 г. със срок на действие до 31.09.2012 г. е разпрострян със Заповед № РД 01-815 от 15.11.2010 г.
На основание на това, клаузите на договора важат за всички предприятия в икономическите дейности С-16 - Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели и С-31 – Производство на мебели (съгласно КИД-2008). Контролът по изпълнение на заповедта е възложен на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”.

 
Още статии...