Помощи материали

Национална взаимоспомагателна каса на КНСБ

На своя VІІ конгрес през 2012 г. КНСБ взе решение да усъсъвършенства системата за индивидуална защита на своите членове като разработи нови, допълнителни механизми за подобряване на техния трудов и социален статус. След близо двугодишна подготовка КНСБ създаде Национална взаимоспомагателна каса (НВСК). Тя е регистрирана на 10 март 2014 г. по ф.д.№ 145/2014 на СГС по Закона за юридически лица с нестопанска цел и има лиценз за оператор на лични данни. Нейната дейност се регламентира с приети от Учредителното събрание Устав и Правила за финансовата дейност.

продължава>

 

Правна защита

ПРАВИЛА
на финансов механизъм  за подпомагане на работници и служители - членове на КНСБ за процесуалното им представителство
пред съд(правна защита)

Глава първа
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.1.Настоящите правила регламентират финансово подпомагане  на работници/служители, членове на КНСБ в качеството им на страна по трудово-правен спор, или спор, свързан с проява на дискриминация при упражняване правото на труд, чрез предоставяне на финасови средства, при условия и в размери определени в правилата.

Чл.2.Финансовото подпомагане на правната защита пред съд се обезпечава чрез създаване на специална сметка към КНСБ.

Чл.3.Правната защита се осъществява от представителите на доверената адвокатура към КНСБ, съобразно разпоредбите на Закона за адвокатурата.

продължава>

 

Информиране и консултиране

Примерни образци по чл. 123 и 123 а от КТ

 

Примерни образци при договаряне на КТД

Изтегли като DOC