Национална взаимоспомагателна каса на КНСБ

На своя VІІ конгрес през 2012 г. КНСБ взе решение да усъсъвършенства системата за индивидуална защита на своите членове като разработи нови, допълнителни механизми за подобряване на техния трудов и социален статус. След близо двугодишна подготовка КНСБ създаде Национална взаимоспомагателна каса (НВСК). Тя е регистрирана на 10 март 2014 г. по ф.д.№ 145/2014 на СГС по Закона за юридически лица с нестопанска цел и има лиценз за оператор на лични данни. Нейната дейност се регламентира с приети от Учредителното събрание Устав и Правила за финансовата дейност.

Какво е НВСК?
НВСК е доброволно сдружение на физически лица – членове на КНСБ с цел взаимното им подпомагане. Сдружението не формира и не разпределя печалба от дейността си, а се стреми да насърчава взаимопомощта и спестовността сред своите членове чрез собствени усилия и средства. Основната й дейност е предоставяне на взаимопомощи на членовете й за удоволетворяване на краткосрочни и дългосрочни битови и други социални потребности.

 

Кой има право да членува в НВСК на КНСБ?
Членството в НВСК е доброволно. Право да членуват в НВСК имат единствено синдикални членове на КНСБ с редовно платен членски внос към съответната синдикална структура. Членове на НВСК могат да бъдат и синдикални членове, които вече членуват във ВСК в техните предприятия или учреждения. При прекратяване на членството в КНСБ, автоматично се прекратява и членството в НВСК, като в този случай отпуснатата помощ става предсрочно изискуема.

Как става приемането на членове в НВСК?
Кандидатстването става чрез писмено заявление по образец, заплащане на еднократна встъпителна вноска от 30 лв. и индивидуален месечен членски внос не по-малко от 10 лв. Заявлението се изпраща до централния офис на НВСК на КНСБ или до Регионалните съвет на КНСБ в цялата страна.

Как се извършват плащанията към НВСК?

Можете да изберете един от следните начини:

-       Чрез отчисления по ведомост, като подадете заявление до своя работодател;

-       В клон на Банка ДСК ЕАД при договорени преференциални такси за членовете на НВСК на КНСБ;

-       Превод по банков път от друга банка, съгласно нейните тарифи и условия /превод на хартиен носител, подаден в офис на банката, чрез интернет банкиране или чрез нареждане за директен дебит/;

-       С общ превод от синдикалния председател на организацията;

-       Вноска на каса в централния офис на НВСК на КНСБ;

-       На касите на EASYPAY, правейки вноска по микросметка на НВСК на КНСБ чрез плащане по КИН: 0510302270;

-       Он лайн плащане на www.epay.bg – чрез плащане по КИН: 0510302270.

Преводите и вноските в полза на НВСК на КНСБ се извършват по сметка в Банка ДСК ЕАД:

Титуляр: НВСК на КНСБ
IBAN: BG48STSA93000021661460
BIC: STSABGSF

Какви са финансовите правила в НВСК?
Членовете на НВСК не отговарят за задълженията на касата, а имат задължения единствено към редовността на членството си и възстановяване на пълния размер на получените взаимопомощи.
Членството в НВСК се поддържа чрез личен месечен членски внос, който е собственост на съответното лице и се отразява в индивидуална партида. Месечният му размер е минимум 10 лв., но по преценка на членовете той може да бъде и по-висок. Натрупаният индивидуален членски внос е важен, защото той определя размерът на евентуалната взаимопомощ в съотношение 1:3 (напр. при кандидатстване за помощ в размер на 1 800 лв. в индивидуалната партида кандидатът трябва да разполага с общ размер на членски внос от 600 лв.). Допустимо е и еднократно внасяне на целия размер на индивидуалния членски внос, необходим  за отпускане на взаимопомощ. Върху членският внос не се начислява лихва.
Членовете имат право да изтеглят еднократно индивидуалният си членски внос при напускане на касата след като от него се приспаднат оставащите за възстановяване суми по отпуснатата им взаимопомощ или съответната част от сумата по договор в просрочие, на който са гаранти. Натрупаните индивидуални вноски са наследяеми. Всички членове на НВСК на КНСБ, които не ползват взаимопомощ и не са гаранти по взаимопомощ, имат право да теглят до 1/3 от натрупания си членски внос, веднъж на 12 месеча, без да прекратяват  членството си в сдружението.
При отпускане на взаимопомощ се прави отчисление от 5% върху размера на помощта. (напр. при получаване на помощ в размер на 1 000 лв. на искателят  се прави удръжка на отчисление 5 %, т.е. 50 лв.) Отчислението е еднократно платимо при отпускане на помощта и служи за покриване на административните разходи, както и за поддръжката на Гаранционния фонд на НВСК.

Какъв е размерът на взаимопомощта?

Максималният размер на взаимопомощта се определя за всяка година с решение на Общото събрание на НВСК. Към момента той е установен в размер до 3000 лв. със срок на възстановяване от 18 месеца, за нови ленове на НВСК на КНСБ, при условие, че имат ефективно внесен изискуемия членски внос. За нови членове, без натрупан членски внос се отпускат взаимопомощи с максимален размер до 1500 лв., като от одобрената сума се удържа необходимия членски внос. Членовете на НВСК на КНСБ, внасяли редовно месечния си членски внос за период над 12 месеца и с натрупан членски внос в размер над 1000 лв.,могат да кандидатстват за взаимопомощи в размер три пъти по-голям от натрупания им членски внос без за тях да важат ограниченията за нови членове. Размерът на отпуснатата взаимопомощ зависи от доходите и натрупани средства от индивидуални месечни вноски на членовете.

Каква е процедурата по отпускане на взаимопомощ?

С приемането си в НВСК на КНСБ членовете й придобиват правото да получават парична взаимопомощ от НСВС на КНСБ. Предоставянето на взаимопомощта става след попълване на Искане за отпускане на взаимопомощ, което се адресира до Оперативния директор на НВСК на КНСБ. Искането и прилежащите документи могат да се подават и по електронен път. Периодът от кандидатстването до отпускането на взаимопомощта или отказването й, не може да бъде по-дълъг от 10 работни дни. НВСК на КНСБ определя броя на необходимите гаранти за всяко отделно искане. Гаранти могат да бъдат само други членове на НВСК. Не се допуска едно лице да бъде гарант на повече от два договора за взаимопомощ.

Усвояването на одобрената помощ е еднократно по сметка на получателя в срок от 3 дни след подписването на двустранен договор, в който се определят срокът за възстановяване и размерът на месечните вноски.

Нова взаимопомощ може да се отпусне след връщане на предходната. Предоставената взаимопомощ може да бъде възстановена предсрочно по всяко време без допълнително оскъпяване.

Може ли НВСК да откаже отпускането на взаимопомощ?
НВСК има правото  да отказва отпускането на взаимопомощ или да намалява нейния размер. Тя може да откаже отпускане на помощ при невнесени 2 месечни членски вноски в НВСК, при недостатъчни доходи на кандидата, при отсъствието на необходимия брой гаранти, както и при нередовност на синдикалното членство в КНСБ.

При недостатъчен размер на натрупани индивидуални месечни вноски (1:3 спрямо исканата помощ) НВСК и кандидатът допълнително договарят  възможния размер на взаимопомощта.

Как се управлява НВСК?
НВСК се управлява от общо събрание. Всеки член на НВСК е член на общото събрание, като има правото и да упълномощава друг член на касата да го представлява на неговите събрания. Дейността на НВСК се организира от Управителен съвет, който се ръководи от Председател и двама зам.председател на УС на НВСК. Оперативните дейности са в правомощията на Оперативния директор на  НВСК на КНСБ и неговия екип.

Как да се свържа с НВСК?
Можете да се свържете с НВСК за допълнителна информация и съвети на адрес:

Централен офис:
София, п.к. 1040, пл. Македония 1, ет. 5, ст. 12
Тел. 02 4010 677, моб. 0884117820
e-mail:  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

www.nvsk.knsb-bg.org

https://www.facebook.com/NVSKnaKNSB

или с регионалните съвет на КНСБ, чийто контакти можете да намерите на адрес: www.knsb-bg.org.