Резолюция 4 за развитие на отрасъл "горско стопанство"

Българската гора е национално богатство. Нейното съхраняване и правилно стопанисване е важно не само за заетите в горското стопанство, а и за свързаните с него дървообработващо, мебелно и целулозно-хартиено производство. Тя е жизнено необходима и за нацията и държавата.

Работещите в горите понасят всички негативи от действията на управляващите, включително им се създава целенасочено негативен имидж сред обществото чрез различни медийни изяви. Никой не си прави труда да показва трудностите и проблемите, с които се сблъскват трудовите хора, посветили се на работата в горското стопанство. Това може би е и наш пропуск, който трябва да отстраним.

Не можем да не признаем, че са постигнати и редица положителни резултати, въпреки трудностите и проблемите.

Ние като Федерация трябва да продължим усилията да се осигури социална справедливост, грижа за заетите, техните доходи и нужди, квалификация и преквалификация, кариерно развитие, базирано на качества и възможности, а не на политическа конюнктура, ролята им за обществото. За целта трябва:

1. Да продължим да доказваме на управляващите нуждата и ползите от самостоятелно горско ведомство;

2. Да се утвърди практиката за обсъждане на нормативни документи, стратегии и програми в Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество към Министерство на земеделието.

3. Да се утвърди договорното начало между Федерацията и шестте държавни предприятия и се регламентират максимално задълженията и отговорностите на страните.

4. Да се развива сътрудничество и договорни отношения с ИАГ за отстояване интересите на нашите членове от поделенията и териториалните й звена.

5. Да настояваме за създаване практика да не се приемат нормативни документи, свързани с горското стопанство, без обсъждане със синдикатите;

6. Да се борим упорито, с всички позволени средства за достоен труд на заетите в горското стопанство, а това преди всичко е свързано с достойни доходи;

7. Да популяризираме дейността, трудностите и проблемите на работещите в горите, с което да допринасяме за изчистване на негативния медиен образ;

8. Да засилваме социалния диалог на всички нива.

9. Да продължим доброто сътрудничество с работодателите от държавните предприятия и РДГ, като акцентираме на превантивните мерки, вместо да решаваме създалите се конфликти впоследствие;

10.  Да настояваме за подобряването на условията на труд и за безусловно спазване на трудовите права на работещите в бранш „Горско стопанство”.