Резолюция № 3 за заетост и доходи. Обучение, квалификация и преквалификация

Основно предизвикателство пред нас е не само запазване на работните места, но и постигане на по-голяма справедливост в разпределението на доходите, както и в подобряване условията на труд.

Важно значение за Федерацията е да влияем върху заплащането на труда на всички нива и да се противопоставяме на опитите за орязване на права и придобивки и превръщане на разходите за труд в основен фактор за конкурентоспособност.

Като отчитаме, че работните места на заетите в нашите браншове са несигурни, доходите – недостатъчни, квалифицираната работна ръка все по-малко и в предвид, че браншовете от състава на Федерацията са едни от най-рисковите – с високи коефициенти на трудов травматизъм, си даваме сметка за усилията, които трябва да се положат през следващия период и те трябва да са в посока:

 

 

1. Приоритетно използване колективното трудово договаряне, като основен синдикален инструмент на различните нива на преговори за договаряне на механизми за максимално запазване на работните места, за ръст на доходите, условия за квалификация и преквалификация на заетите, за подобряване условията на труд и за безусловно спазване на трудовите права.

2. Обвързване ръста на работната заплата на браншово и ниво предприятие с производителността, инфлацията и нивото на квалификация.

3. Обединяване усилията с работодателските структури за пресичане на проявления, като: работа без договор, работа на договор със скрити клаузи, заплащане под минималната работна заплата, нередовно изплащане на заплати и укриване на осигуровки, удължено работно време без заплащане, вредни условия на труд и др.

4. Създаване на условия за упражняване правото на информиране и консултиране.

5. Активизиране сътрудничеството на Федерацията с Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” и Областните инспекции по труда, за съвместни действия по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд на заетите в нашите браншове.

6. Упражняване на сигналните функции при нарушаване на Закона за безопасни и здравословни условия на труд, в случай, че работодател откаже да предприеме действия за отстраняването им.

7. Ефективна и регулярна работа на Отрасловите съвети по условия на труд.

8. Участие на Федерацията в разработването на политики, които насърчават, защитават, създават работни места, подобряват здравето и безопасността на работното място и позволяват гъвкавост през целия трудов живот.