Преговори за нов БКТД за отрасъл „Горско стопанство” – контрол,20.11.2016 г.