Преговори за нов БКТД в целулозно – хартиената промишленост, 16.02.2016 г., София