Политика по качеството

ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВОТО НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА СИНДИКАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОТ ГОРСКОТО СТОПАНСТВО, ДЪРВОПРЕРАБОТВАЩАТА, МЕБЕЛНАТА И ЦЕЛУЛОЗНО-ХАРТИЕНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ КЪМ КНСБ /ФСОГСДП/ Е НАСОЧЕНА КЪМ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ЗАЩИТА НА ПРАВАТА И ИНТЕРЕСИТЕ НА СИНДИКАЛНИТЕ ЧЛЕНОВЕ В СФЕРИТЕ НА ТРУДА, ТРУДОВАТА ЗАЕТОСТ И ТРУДОВИТЕ ОТНОШЕНИЯ, СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ, ОТСТОЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД, ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА И ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯТА, ИЗДИГАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНОТО ПРИЗНАНИЕ НА ЗАЕТИТЕ В ЧЕТИРИТЕ БРАНША.

Ръководството, в лицето на Председателя

  • Официално декларира настоящата ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО, която е огласена, разбрана, прилагана, и поддържана на всички равнища в Организацията;
  • Поема и носи персоналната отговорност за периодичния преглед и актуализиране на ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВОТО с оглед на нейната адекватност и непрекъснато усъвършенствуване и се основава на проверени факти при вземането на решения.
  • Определяне механизмите за поставянето и формулирането на общи и конкретни цели по качеството в Организацията, както и контролът, прегледът и оценката на постигнатите резултати от поставените цели с цел нешрекъснато подобряване на ефикасността на Системата за Управление на Качеството в съответствие със законовите и нормативни рамки.
  • Има задължението за идентифицирането на всички процеси в Организацията и потвърждава, че те протичат   при контролирани условия.
  • Обявява, че основен приоритет за Организацията са нейните членове, заедно с всички заинтересовани страни, следи непрекъснато тяхната удовлетвореност и е създало механизми за взаимоизгодни отношения с доставчиците си на услуги.
  • Осъзнава водещата си роля при формулирането на целите по качеството и чрез ефикасни механизми на непрекъснат контрол следи тяхното изпълнение.
  • Насочва усилията на федерацията към членовете и предприятията в следните направления:

- да създават Съвети по квалификация, с участието на представителите на работниците и служителите;
- да работят по годишни Програми за поддържане и повишаване на квалификацията и преквалификацията на персонала;
- да осигуряват до 5 (пет) дни допълнителен платен отпуск за обучение;
- да включват във Вътрешните правила за работна заплата (ВПРЗ) критерии за стимулиране повишаване квалификацията с реални измерения в ръст на заплащането и др.

  • Ефективно и ефикасно да се използват наличните ресурси, съобразно нуждите и потребностите на членовете чрез подходящо и системно обучение за повишаване квалификацията на персонала и неговата мотивация за висококачествен труд и вътрешна нагласа за постоянни и измерими подобрения в ежедневната работа и чрез личен пример и ангажиране на целия личен състав;

 

  • Непрекъснато подобряване на предлаганите обучителни, консултантски, посреднически и информационни услуги към зиетите в браншовете чрез натрупване и прилагане на умения и практически опит от екипа на Организацията.

За реализиране на тези цели, Ръководството на ФСОГСДП е разработило, внедрило и поддържа Система за управление на качеството, съответстваща на изискванията на Стандарта ISO 9001:2008.

Като Председател  на ФСОГСДП

ДЕКЛАРИРАМ
ЛИЧНОТО СИ УЧАСТИЕ И ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ОБЯВЕНАТА ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО

01.10.2015 год.
инж. Петър Абрашев - Председател