За трети пореден път се разпростира браншов договор в целулозно – хартиената промишленост

Браншовият колективен трудов договор, подписан на 12.03.2014 година от Браншова камара на работодателите от целулозно – хартиената промишленост, Федерация на синдикалните организации от горското стопанство и дървопреработващата промишленост към КНСБ и Федерация „Лека промишленост” към КТ Подкрепа е разпрострян със Заповед № РД-01-383 от 30.05.2014 г. на Министъра на труда и социалната политика  във всички предприятия от икономическа дейност „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон”

Срокът на действие на договора е двугодишен – до 31.03.2016 година.