Правна защита

ПРАВИЛА
на финансов механизъм  за подпомагане на работници и служители - членове на КНСБ за процесуалното им представителство
пред съд(правна защита)

Глава първа
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.1.Настоящите правила регламентират финансово подпомагане  на работници/служители, членове на КНСБ в качеството им на страна по трудово-правен спор, или спор, свързан с проява на дискриминация при упражняване правото на труд, чрез предоставяне на финасови средства, при условия и в размери определени в правилата.

Чл.2.Финансовото подпомагане на правната защита пред съд се обезпечава чрез създаване на специална сметка към КНСБ.

Чл.3.Правната защита се осъществява от представителите на доверената адвокатура към КНСБ, съобразно разпоредбите на Закона за адвокатурата.

 

Глава втора

ОРГАНИ ЗА ПРАВНА ЗАЩИТА

 

Чл.4.(1). КС на КНСБ разработва, координира и провежда политиката на КНСБ, в областта на правната защита по предложение на вицепрезидента на КНСБ, в чието направление е тази дейност.

(2) Подпомагането на правната защита, по тези правила  се организира и коорднира от Централно бюро за правна защита (ЦБПЗ) .

Чл. 5. Централното бюро за правна защита:

1. осъществява общо и методическо ръководство на дейността по предоставянето на правна защита по тези правила;

2. в рамките на сметката по чл.2 изготвя проект на бюджет за правна защита;

3. определя размера на средствата за правна защита и начина на отпускането им, съобразно предвидените в правилата условия и  ред;

4. осъществява контрол по предоставянето на правна защита;

5. анализира информацията, необходима за правилното планиране и управление, на системата за правна защита;

6.приема решение за възстановяване на направените разноски, предоставени за правна защита;

7. приема Правила за дейността на бюрото и утвърждава образците на документи по настоящия статут.

8. Води годишен регистър на постъпилите заявления и взети решения и архив по него, който се съхранява 5 години.

9. След изтичане на не по-малко от 8 месеца от влизане в сила на настоящите правила и въз основа на резултатите от дейността на механизма за подпомагане, прави предложение до КС на КНСБ  за разширяване обхвата на споровете по чл.14.

10. Прави предложения до КС на КНСБ за изменения и допълнения в настоящите Правила.

Чл. 6. (1) Централното бюро за правна защита, разглежда и решава въпросите от своята компетентност на заседания с решение за всеки отделен случай.

(2) Решенията на ЦБПЗ се приемат с обикновено мнозинство от общия брой на членовете му.

(3) Работата на ЦБПЗ се отразява в протоколи, подписани от Председателя и секретаря.

(4) Отпуснатите с решение на ЦБПЗ средства се разпореждат за изплащане от Президента на КНСБ.

Чл.7. Централното бюро за правна защита се ръководи от Председател, който е Вицепрезидент на КНСБ.

Чл. 8. (1) Централното бюро за правна защита се състои от петима до девет  членове, вкл.Председателят.

(2) Членове по право са главния счетоводител на КНСБ и изпълняващите функциите на юрисконсулт в централата на КНСБ.

(3)  Останалите членове се определят от КС на КНСБ или по делегация от него от ИК на КНСБ по предложение на основните членове на КНСБ.

(4) Общата организация на работа и документация на ЦБПЗ се води от секретар, който не е член на ЦБПЗ.

Чл. 9 Председателят на ЦБПЗ:

1. организира и ръководи заседанията на ЦБПЗ ;

2. представя годишен доклад за дейността на ЦБПЗ пред КС на КНСБ;

3. издава заповеди в границите на предоставените му правомощия.

 

Глава трета

ВИД И ОБХВАТ НА ПРАВНАТА ЗАЩИТА

Чл. 10. Видовете правна защита, предоставяни по настоящия статут са:

1. Процесуално представителство по съответните спорове пред първа инстанция;

2. С допълнително решение на ЦБПЗ за въззивна инстанция.

Чл.11. Правна защита  се предоставя само на физически лица, които са членове на синдикална организация.

Чл. 12. Правна защита не се предоставя:

1. когато нейното предоставяне не е оправдано от гледна точка на ползата, която тя би донесла на кандидатстващото лице /например т.д. е срочен и до края на съдебния спор този срок ще изтече и др.подобни/;

2. когато претенцията е очевидно неоснователна, необоснована или недопустима; /според предварителното мнение - например изтекъл 2-месечен срок от момента на връчване на акта за прекратяване на трудовото правоотношение, прекратяването е извършено законосъобразно или др. подобни/

Чл.13. Средства за правна защита може да се предоставят за следните спорове:

1.Трудови спорове по чл.344 КТ относно:

-признаване на уволнението за незаконно и неговата отмяна(чл.344, ал.1, т.1 КТ)

-възстановяване на предишната работа (чл.344, ал.1, т.2 КТ).

2.Трудови спорове, относно наложено дисциплинарно наказание.

3.Съдебни спорове по Закона за защита от дискриминация относно упражняване правото на труд.

4.Спорове по чл.121 от Закона за държавния служител относно прекратяване на служебното правоотношение.

Чл.14. Размерът на отпусканата сума е не по-голям от минималния размер на възнагражденито, за адвокат за съответните искове съобразно Наредба №1/9 юли 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения (ДВ, бр. 64/2004 г.; посл.изм. и доп., бр. 43/2010 г.)[1]

Глава четвърта

ДОСТЪП ДО ОТПУСКАНЕ НА СРЕДСТВА  ЗА ПРАВНА ЗАЩИТА

Чл.15.(1). Право да кандидатстват за отпускане на средства от сметката имат физически лица, в качеството на индивидуално членуващи към синдикална организация – член на КНСБ.

(2).Изисквания за достъп, до ресурсите на сметката/фонда/, които подлежат на удостоверяване от лицата по ал.1, са:

-  членство към синдикална организация за срок не по-кратък от  1 година преди заявяване на искането за предоставяне на правна защита;

- отсъствие на задължения за плащане на членски вноски към момента на отправената към синдикалната организация заявление за достъп до ресурс на сметката/фонда/.

- заинтересованото лице по някоя от хипотезите по чл.13 декларира, чрез заявлението, че в срок от 1 месец от одобряване на заявлението за отпускане на средствата, ще сезира институцията, която е компетентна да реши спора.

(3) В случаите при които лицето членува директно в основен член на КНСБ заявлението се подава до основния член в който членува, а последния издава писмено мнение със съдържанието и в срока по чл.19.

Глава пета

РЕД ЗА ОТПУСКАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ПРАВНА ЗАЩИТА

И НЕЙНОТО ЗАПЛАЩАНЕ

Раздел първи

Процедура по подаване на заявлението за отпускане на средства за правна защита, пред синдикалната организация, в която лицето членува

„Чл.16. (1)Процедурата за отпускане на средства за правна защита започва с подаване на заявление до Централното бюро за правна защита, чрез синдикалната организация, в която лицето членува и съответното РС на КНСБ.

(2) Заявлението се подава  по образец в 2 екземпляра, като единият се регистрира и съхранява в съответното РС на КНСБ, а другият с цялата преписка се регистрира и архивира в ЦБПЗ“

Чл.17. Заявлението съдържа:

- трите имена и адреса на заявителя, по възможност телефон и/или електронен адрес за обратна връзка,

- наименованието на синдикалната организация, в която заявителят членува;

- обстоятелствата за времето на членуване в СО и платения членкски внос;

- кратко описание на нарушените права;

- уточнение за претендираната сумата с оглед инстанционното разглеждане на спора - първа и въззивна или само първа инстанция;

- дата на подаването и подпис на заявителя.

Чл.18. Към заявлението се прилагат:

1. мнение от доверен на синдиката адвокат, с оглед  възможността спорът да бъде решен в полза на заявителя и прогноза за възможното движение по инстанции;

2.ксерокс-копия от документи, които имат значение за претендираното право и би следвало да се приложат при предявяване на спора пред компетентната институция.

3. писмено уверение от заявителя, че е запознат с условията при които се отпускат и следва да бъдат възстановени  средствата, както и номера на банковата си сметка, по която иска да му бъде преведена сумата.

Чл.19. Синдикалният  комитет се произнася с писмено мнение за отпускане на сумата по заявлението, не по-късно от 5 работни дни.

Раздел втори

Процедура в РС на КНСБ и решение на ЦБПЗ

Чл.20.(1)При положително мнение от страна на синдикалната организация заявлението и приложенията към него се завеждат под номер в специален регистър в РС на КНСБ.

Чл.21.(1) Копие от документите се изпраща по електронен път на ЦБПЗ и на основния член на КНСБ, в който членува съответната синдикална организация.

(2)ЦБПЗ се произнася с решение в кратък срок, което изпраща на регионалната структура и съответния основен член на КНСБ (електронно копие), след като получи:

а/ мнение от основния член на КНСБ, в който членува синдикалната организация, в която членува заинтересованото лице;

б/ второ правно мнение по спора от член на ЦБПЗ – юрист.

(3) В решението за отпускане на средства се определя:

- конкретният им размер за първа инстанция.

- режима на гарантиране на възвръщаемостта на отпуснатите средства.

(4) При съмнения относно съдебното решение ЦБПЗ може да реши средствата да бъдат отпуснати, но изплатени:

- след приключване на делото на първа инстанция, ако е в полза на заявителят или;

- след като съдебното решение е влязло в сила.

Чл.21а. Мнението на основния член на КНСБ, в който членува синдикалната организация, чиито член е заинтересованото лице включва съображения относно:

-         членството на синдикалната организация към сътветния основен член на КНСБ

-         при възможност се формулират и съображения относно благоприятния изход от  спора

-         други от значение за решението на ЦБПЗ.

Чл.22.След съобщаване на решението от ЦБПЗ на заинтересованите лица, в РС се съставя и подписва тристранно споразумение между заявителя, избраният от него доверен адвокат, и ЦБПЗ представлявано в съответната територия от председателя на РС на КНСБ.

Чл.23. (1) По направено искане за предоставяне на средства за втора инстанция ЦБПЗ се произнася, след като е приключило първоинстанционното производство.

(2) В този случай  ЦБПЗ се произнася с допълнително решение, след вземане на правно мнение от доверения адвокат и второ правно мнение от юрист, включен в състава на ЦБПЗ.

(3) При съмнения относно съдебното решение ЦБПЗ може да реши средствата да бъдат отпуснати, но изплатени:

- след приключване на делото на втората инстанция, ако е в полза на заявителят или;

- след като съдебното решение е влязло в сила.

(4) След съобщаване на решението от ЦБПЗ на заинтересованите лица за предоставяне на средства за въззивна инстанция, в РС се съставя и подписва ново тристранно споразумение между заявителя, избраният от него доверен адвокат и ЦБПЗ представлявано в съответната територия от председателя на РС на КНСБ.

Раздел трети

Съдържание на споразумението за правна защита

Чл.24. Преди отпускане на средства за правна защита, за първа или въззивна инстанция, се изготвя и подписва тристранно споразумение и приложения към него, което съдържа правата и задълженията на субектите по него.

Чл.25.В споразумението по чл.24, се отразява, че:

1.Заявителят, в качеството си на страна по някой от споровете по чл.14, получава одобрените средства от бюджета на сметката, чрез които заплаща разноски за адвокатско възнаграждение, за първа или въззивна инстанция, като се задължава да върне получената сума:

- след окончателното й присъждане от съда

- или независимо от съдебното решение, но в определен срок.

2.С оглед обезпечаване на вземането заявителят се задължава към КНСБ със запис на заповед, приложен към споразумението, за връщане на отпуснатите му суми:

- непосредствено след влизане в сила на съдебното решение, ако то е в негова полза;

- или в срок до 2 години от влизане в сила на съдебното решение, независимо от това в чия полза е то.

Заявителят не издава запис на заповед, когато средствата са отпуснати в условията на изплащане след приключване на спора с влязло в сила съдебно решение.

3.Довереният адвокат се задължава да:

-     представлява заявитела-страна по спора,

- подготви правно мнение при решение, свързано с първоинстанционното производство или въззивно производство по спора.

- да предоставя информация за хода и перспективите по хода на делото при поискване от представителя на ЦБПЗ, страна по споразумението.

4.Представителят на ЦБПЗ по чл.22 удостоверява с подписа си правата и задълженията на КНСБ по отпускане на средствата и тяхното възстановяване и други свързани със съдебното представителство.

Чл.26.(1) Споразумението се изготвя в три еднакви екземпляра, по един за всяка, като към споразумението, което е за регионалня представител на КНСБ се прилага записа на заповед.

(2) Екземпляра от споразумението предадено на регионалния представител на КНСБ се предава в ЦПБЗ, където се номерира и архивира в архивна единица.

Настоящите правила:

- са приети от КС на КНСБ през м. октомври 2012г.;

- редактирани от ИК на КНСБ през м. ноември 2012г. и м.януари 2013г. съгласно предоставените му от КС на КНСБ правомощия за това  и

- подлежат на изменение и допълнения в зависимост от ефекта от приложението им на практика.

 

„Допълнителни разпоредби“

§1. Приложение на Правилата за гр.София

(1) Заинтересованите лица в гр. София подават заявлението по чл. 16 със съдържанието му по чл.17 в два екземпляра до Централното бюро за правна защита, чрез основният член на КНСБ, в който членува съответната  синдикална организация.

(2) Единият от екземплярите се регистрира и съхранява в основния член на КНСБ, а другият с цялата преписка и писмено мнение със съдържанието по чл.21а от основния член се изпраща на ЦБПЗ.

(3) След съобщаване на решението на ЦБПЗ на заинтересованите лица за предоставяне на средства, както за първа, така и за втора инстанция, се съставят и подписват тристранни споразумения със съдържанието по чл. 25 между заявителя, избраният от него доверен адвокат и ЦБПЗ.

(4) Споразумението се изготвя в три еднакви екземпляра, по един за всяка, като към споразумението, което е за ЦБПЗ, се прилага записа на заповед.

 

Правилата на фонда са актуализирани чрез две решения на  Изпълнителния комитет на КНСБ:

-         първото е от 21. 01. 2013 г.;

-         второто е от 29. 05. 2013 г.

 

 

София, март 2014 г.

 


[1] Чл. 7. (1) За защита по граждански дела възнагражденията са следните:

1. за трудови дела - 150 лв. По дела за отмяна на уволнение и възстановяване на работа възнаграждението е не по-малко от размера на минималната месечна работна заплата за страната към момента на сключване на договора за правна помощ или към момента на определяне на възнаграждението по реда на чл. 2;

4. за други неоценяеми искове - 150 лв.;

(2) За защита по дела с определен интерес възнагражденията са следните:

1. при интерес до 1000 лв. - 100 лв.;

2. при интерес от 1000 до 5000 лв. - 200 лв. + 6 % за горницата над 1000 лв.;

3. (изм., ДВ, бр. 2 от 2009 г.) при интерес от 5000 до 10 000 лв. - 450 лв. + 4 % за горницата над 5000 лв.;

4. при интерес над 10 000 лв. - 650 лв. + 2 % за горницата над 10 000 лв.

(3) За защита по дела за несъстоятелност възнаграждението се изчислява на базата на стойността на предявените вземания по методиката на ал. 2, но не по-малко от 400 лв.

(5) За защита в производства за обезпечаване на бъдещ иск, в производства по издаване на изпълнителен лист по чл. 405, ал. 3 и 4 ГПК и в производства за издаване на заповед за изпълнение възнаграждението се определя по правилата на ал. 2 на базата на половината от стойностите на претендираните суми.

Чл. 8. За защита по административни дела възнаграждението се определя съобразно разпоредбите на чл. 7, ал. 1, т. 4 и ал. 2.

Чл. 9. (1) За изготвяне на въззивна или касационна жалба без явяване в съдебно заседание, както и за проучване на гражданско дело и приподписване на касационна жалба по чл. 284, ал. 2 ГПК, когато не е изготвена от приподписващия адвокат, възнаграждението е в размер 3/4 от възнаграждението по чл. 7 или 8, но не по-малко от 150 лв.