За втори път се разпростира браншов договор в целулозно – хартиената промишленост

По общо искане на страните, подписали договора: Браншова камара на работодателите от целулозно – хартиената промишленост, Федерация на синдикалните организации от горското стопанство и дървопреработващата промишленост към КНСБ и Федерация „Лека промишленост” на КТ Подкрепа, министърът на труда и социалната политика г-н Тотю Младенов подписа заповед, с която разпростира прилагането на Браншовия колективен трудов договор (БКТД) във всички предприятия от икономическа дейност „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон”.

БКТД е със срок на действие до 31 март 2014 година.