Резолюция № 1 за организационно укрепване и развитие на федерацията

Синдикатите са от съществено значение, за да се гарантира социалната справедливост, по-добри условия на труд и достойни заплати. През последните 3 десетилетия синдикатите у нас, а и в Европа бяха подложени на натиск, на целенасочено пренебрежително отношение и омаловажаване ролята си в обществото.

Силата на нашата Федерация зависи не само от стабилното членство на нашите браншове, но и от способността ни да се мобилизираме, да се солидаризираме и борим за по-добро настояще и бъдеще за работещите в браншовете.

Следващият петгодишен период да мине под знака на организационното укрепване и развитие на Федерацията, като най-важно условие за нейната пълноценна, широкообхватна и високоефективна работа.

Необходимо е усилията да се насочат преди всичко към съхраняване и увеличаване числеността на синдикалните организации, членуващи във Федерацията и приемане на нови организации, особено от промишлените браншове, за богата организационна дейност и финансова стабилност.

Изминалият петгодишен период ни постави пред много предизвикателства – икономическите и социалните последици от кризата КОВИД-19, но отстояване силата на синдиката продължава да бъде наш основен приоритет.

Не можем да се надяваме на много по-благоприятна среда и в бъдеще. Динамичната социално-икономическа реалност и политическа нестабилност в страната налагат да положим усилия и продължим действията си в посока на:


1. Повишаване ефективността в работата на обслужващия състав на Федерацията и колективния орган за управление.

2. Провеждане на кампании за популяризиране на предимствата от синдикално членство.

3. Предприемане действия за разширяване на обхвата на членство в браншовете от промишлеността и засилване влиянието в някои региони със слабо синдикално влияние в бранш „Горско стопанство”

4. Обучение по синдикализъм на всички новоизбрани синдикални председатели и младите хора.

5. Провеждане на работни срещи и обучения на ръководството и експертния състав на Федерацията със синдикалния актив по региони.

6. Разширяване програмата за обучение на синдикалния актив с основни и нови теми от дневния ред на обществото.

7. Повишаването на информираността и популяризирането на кампаниите за основните права на работното място, особено в подкрепа на колективното договаряне, чрез прилагането на съвременни информационни технологии и средства за комуникации.

8. Съдействие на синдикалните организации за обогатяване на вътрешно-организационния им живот.

9. Осигуряване на експертна помощ на синдикалните организации по социално-икономически, трудово-правни и други интересуващи ги въпроси.

10. Широко популяризиране материалното подпомагане от Федерацията на свои членове и членове на техните семейства, чрез целевите социални фондове.