Резолюция № 1 за организационно укрепване и развитие на федерацията

Федерацията, в изпълнение на своите основни задължения, защита правата и интересите на работниците и служителите от четирите бранша от състава си, следва  да продължи усилията през следващия петгодишен мандат за съхраняване и увеличаване на синдикалните си членове, за богата организационна дейност и финансова стабилност. Високата численост и синдикална плътност, както и доброто финансово състояние са важно условие за ефективна и пълноценна работа на Федерацията и нейните структури, за пълноценно изпълнение на нейните задължения.
Като се съобразяваме с направените изводи и все по–засилващия се антисиндикален натиск в трудната кризисна за страната обстановка, убедени сме че се налага да умножим усилията си и продължим действията си, като:
1. се предприемат действия за разширяване на обхвата на членство в браншовете от промишлеността и засили влиянието в някои региони със слабо синдикално присъствие в бранш горското стопанство;
2. се въвеждат схеми за индивидуално членство  - една възможност, която уставно е предвидена отдавна, но не е достатъчно развита, все още;
3. се продължава  процесът на идентифициране и анализ на потребностите на синдикалните членове и на тази база предприемат  адекватни, полезни действия;
4. непрекъснато се обсъждат и приемат от колективния орган, практически подходи и механизми за привличане на нови членове и създаване на нови  организации;
5. се  проучва диспергирането на интересите в рамките на предприятията и се оказва съдействие на ръководствата на синдикалните организации за тяхното правилно насочване;
6. се развиват и разширяват  формите за допитване до синдикалните членове, с оглед подобряване автентичността на представителството на интереси;
7. се въвеждат мерки за разширяване на социалната база на представителство;
8. се разработват и прилагат  системи от механизми за допитване до синдикалните членове, с цел максимално разпознаване на техните потребности.
9. се провеждат  целеви кампании за популяризиране на предимствата от синдикално членство;
10. се определя  кръга от минимални знания, умения и компетенции на синдикалните председатели на основните синдикални организации, за нуждите от осигуряване на тяхното обучение;
11. се съдейства на синдикалните организации за обогатяване на вътрешноорганизационния им живот;
12.  се превърнат в практика работните срещи на ръководството и експертния състав на Федерацията със синдикалния актив по региони;
13.  се организират открити приемни в предприятия и региони;
14.  широко се популяризират чрез различни подходящи форми, целевите социални фондове на Федерацията;
15.  се разширяват механизмите за повишаване нивото на защита на синдикалния актив;
16.  Федерацията се стреми да стигне до всички свои членове и симпатизанти чрез:
• Информационния си бюлетин;
• Уеб страницата си;
• Други форми на популяризиране на дейността си;
• Организиране състезания по професии или други, представляващи интерес;
• Навременно и ефикасно обслужване нуждите и интересите им;
17.  се създаде адекватна регионална синдикална структура на Федерацията, за пълноценно партньорство, със създадените по новия Закон за горите държавни предприятия.