Резолюция № 2 за социално партньорство и колективно трудово договаряне стар

Колективното трудово договаряне и справедливото заплащане се превърнаха в основното предизвикателство за синдикалната сила и влияние. Икономическата криза освен заплаха за общественото здраве, засили икономическите и социалните неравенства.

Ето защо колективното договаряне играе решаваща роля за осигуряване на социално сближаване, равенство в заплащането и гарантиране стабилни индустриални отношения.

От началото на кризата, породена от COVID-19, досега все още съществува несигурност за пътя и темповете на икономическото възстановяване, а това ще повлияе на резултатите от колективните преговори. Затова очакваме активни преговори за определяне на заплатите, които да играят важна роля за приобщаващо и бързо възстановяване, като никой не трябва бъде пренебрегнат.


Със затихването на епидемичната обстановка се връща отново темата за европейските измерения на договарянето на справедливи минимални работни заплати, която подтиква към активен социален диалог и ангажиране на социалните партньори на национално и браншово равнище. За всички работещи, истинско предизвикателство и цел остава възходящото доближаване на работните заплати поне към средните равнища на европейските страни.

Засилват се атаките срещу КТД на браншово ново. В много браншове не са сключени Браншови колективни договори, както и няма подписан БКТД за дървообработващата, мебелната промишленост и целулозно-хартиената промишленост.

В своята досегашна работа, Федерацията е отделяла приоритетно значение на социалния диалог и колективното трудово договаряне. Извършена е мащабна работа за подготовка на синдикалния актив във воденето на конструктивен целенасочен и пълноценен диалог и методи, тактики и подходи за водене на успешни преговори. Това определено е допринасяло до сега за максимално запазване на предишни договорености и постигане на нови благоприятни клаузи.

Въпреки всички трудности и проблеми, ние сме убедени в необходимостта от уреждане взаимоотношенията между синдикати и работодатели в един конструктивен и равнопоставен диалог, както и регламентиране на правата и задълженията на страните, чрез колективно трудово договаряне на браншово и ниво предприятие. Затова продължаваме да работим за:

1. Развитие и усъвършенстване на отрасловия диалог.

2. Продължаване и обогатяване практиката на равнопоставен, конструктивен двустранен диалог с работодателските структури.

3. Отстояване на справедливо и достойно заплащане на труда и действия за намаляване различията в доходите със сродни браншове от страни-членки на ЕС.

4. Прилагане на различни форми на споразумения с работодателите за осигуряване на по-голяма договорна обвързаност.

5. Продължаване на практиката за редовно водене на преговори и подписване на Браншови колективни трудови договори за всички браншове.

6. Полагане на усилия за разпростиране на браншовите колективни трудови договори.

7. Активно участие на Федерацията в Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество към Министерство на земеделието.

8. Съдействие на синдикалните организации за водене на преговори за сключване на КТД.

9. Осигуряване и предоставяне на синдикалните организации на навременна и полезна информация, която да ги улеснява в преговорния процес.

10. Осигуряване на информационен обмен между синдикалните организации за постигнати договорености, популяризиране на добри практики в договарянето.

11. Продължаване практиката за публикуване на сайта на Федерацията на всеки нов БКТД по браншове и друга полезна информация за преговорния процес в синдикалните организации.