Резолюция № 4 за здравословни и безопасни условия на труд стар

Безопасността и здравето при работа са сред най-важните права на работещите и един от  приоритети на  Федерацията по социалната защита на наемния труд. Постоянно нарастващите изисквания към безопасните условия на труд и ролята на работника и служителя в тези процеси,  предоставят нови възможности, предизвикателства и отговорности през следващия мандат на ръководството на  Федерацията.

Още повече това се налага от обстоятелството, че браншовете от състава на Федерацията са  едни от най – рисковите – със високи коефициенти на трудов травматизъм.  В нейните задължения в тази област на действие, свързана с опазване на най – ценното – здравето на заетите и тяхната безопасност следва да се предприемат редица действия, като:
1. налагане и развиване на тристранното сътрудничество по безопасност и здраве при работа, чрез осигуряване регулярно и ефективно функциониране на Отраслови съвети по условия на труд (ОСУТ) към Министерство на земеделието и храните и Министерство на икономиката енергетиката и туризма;
2. активизиране сътрудничеството на Федерацията  с Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда и Областните инспекции по труда за съвместни действия по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд на заетите от четирите бранша;
3. се съдейства на предприятия за финансиране на техни програми за безопасна работа чрез кандидатстване от средства на  фонд “ Условия на труд”;
4. се работи за системно и с практическа насоченост обучение по безопасни и здравословни условия на труд на синдикалния актив, синдикалните членове, КУТ/ГУТ, низови ръководители и др.
5. съдейства на работническите представители в КУТ/ГУТ за активизиране дейността на тези органи и тяхното ефективно участие в процеса на подобряване на условията на работното място;
6. се упражняват сигналните  функции при неизпълнение на законовите изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
7. се проучва, анализират и популяризират добри практики от работата на други браншове в страната или на сродните ни синдикати от други страни;
8. се разширяват разделите по безопасност и здраве в БКТД и КТД и се конкретизират взаимните ангажименти;
9. се разработват от Федерацията листовки, дипляни и други материали, чрез които да се популяризират законовите задължения на работодатели и работници по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд и се предупреждават за опасностите;
10. се информират по подходящ начин всички организации при допусната тежка злополука, независимо в кой бранш от състава на Федерацията е и се представят обстоятелствата, при които се е случила;
11. разработване съвместно със социалните партньори на стратегия по безопасност и здраве, която да се приеме и чието изпълнение да се отчита в ОСУТ към двете министерства.