Резолюция № 5 за политика на равни възможности между мъжете и жените, работещи в браншовете от състава на федерацията. работа с младите хора стар

Като се основаваме на Националната стратегия за насърчаване на равнопоставеността на половете (2009 – 2015 г.), разписана от социалните партньори на национално ниво и приета в изпълнение на препоръките на Съвета на Европа;

Като отчитаме и критичната демографска действителност и миграционните нагласи в българското общество, особено сред жените и младите хора;
Като си даваме сметка, че в браншовете от състава на Федерацията работят и много жени, някои от тях – добри синдикални активисти, ръководството следва да насочва своята политика и дейността си към защитата и осигуряването на равнопоставеност при реализиране правото на труд, на равно заплащане за равен труд и към развитие на социална политика, която да насърчава реализацията на жената, създавайки условия за баланс на трудовия и семейния живот, както и възможности  за активно синдикално участие.

В тази връзка през следващия отчетен период да се работи за:

1. събиране база данни, която периодично да се актуализира за работещите жени и младежи по браншове, тяхното положение, нужди и интереси;
2. включване повече жени и младежи в обсъждане на политики на Федерацията от различни сфери на действие;
3. привличане  на повече жени в комисиите по водене на преговори;
4. организиране на кръгли маси и други инициативи за обсъждане на различни теми: достоен труд за жените, противопоставен на кризата; глобалната криза и защитата на правото на работното място; равенството между половете и колективното договаряне; социална закрила и социално осигуряване;
5. изследване на специфичните проблеми и различни дискриминационни практики, с които се сблъскват жените;
6. разработване на програма за действие за постигане на равенство на половете;
7. провеждане на мероприятия във връзка с: 8 март - Международният ден на жената, 7 октомври - Световният ден за достоен труд, 25 ноември - 10 декември - ежегодните кампании против насилието срещу жени, за равно заплащане, съчетаване на работа и личен живот, последиците от глобалната икономическа криза, положението на младите жени и жените - майки и др.;
8.  привличане на широк кръг млади хора за включване в новата инициатива на КНСБ - създадения клуб “Млад синдикалист” и съдействие за осъществяване на неговата основна цел: изграждане мрежа от младежи  – синдикалисти, членове на основни синдикални организации от цялата страна, която да ги подпомага в получаването на синдикална информация и при решаването на конкретни проблеми на ниво предприятие;
9. организиране инициативи само за младежи до 35 годишна възраст, като включване в обучителни програми, изнесени семинари, дискусии на различни актуални за младите хора теми;
10. актуализиране на наредбите за социалните фондове с включване на материални стимули за младите синдикални членове, при регламентиране на съответни изисквания за ползване.