Резолюция № 6 за развитие на отрасъл “Горско стопанство”стар

Фундаменталните принципи на европейската стратегия за горите се градят на:

- субсидираност, т.е основната отговорност на горската политика пада преди всичко на държавите – членки;
- признаване на мултинационалната роля на горите;
- международни ангажименти, чрез Национални горски програми;
- схващането, че лесовъдството и горско търговската дейност са част от отворения икономически сектор и че търговските функции в горското стопанство трябва да се ръководят от “пазарните сили”.
Тези репери, заедно с изпълнение на целите на Стратегия на Европейския съюз 2020, поставя много изисквания към управляващите, които за пореден път през последните 20 години провеждат реформа в горското стопанство и за пореден път са налице доказателства за недоглеждане, за некоординирани действия между отговорните инстанции и за опити тежестта и последиците да се прехвърлят на  хората, работещи почтено и отговорно в този бранш.  На лице са липса на координация от страна на МЗХ и недостатъчна професионална компетентност. Като резултат – самостоятелни политики, съобразени единствено с нивото на компетентност на съответния директор на предприятие и неговия екип. Стига се до абсурдни ситуации на обвързване на персонала с подписване на измислени декларации, вменяващи абсурдни задължения и отговорности. Драстичното забавяне на приемането на редица основни не добре обмислени наредби, на практика блокира реформата в горското стопанство, създава затруднения в работата и смут в ползвателите на дървесина и местното население.
В процеса на приемане на новия Закона за горите, МЗХ и ИАГ ни убеждаваха, че в никакъв случай няма да има съкращения, поради което не бяха предвидени и мерки за избягване или ограничаване на масови уволнения и смекчаване на последиците от тях. В последствие, обаче, в някои предприятия бяха предприети такива действия, които наложиха да се намесваме и решаваме всеки конкретен случай по отделно. Тези и други обстоятелства и тенденции налагат сериозна работа, за да не се допуснат отново условия, които да взривят социалното напрежение. За това трябва:

1. Да се изгради рационална структура на управление и контрол и в двете направления на дейност в горското стопанство;
2. Да се статуира към МЗХ Консултативен съвет за горското стопанство, със състав - компетентен и мобилен за бързи реакции по възникнали ситуации, преди да е назрял конфликт;
3. Да се утвърди практиката за обсъждане на нормативни документи, стратегии и програми в ОСТС към МЗХ;
4. Чрез подобаващо заплащане и материално стимулиране, да се съхрани квалифицирания персонал;
5. Да се приеме програма за продължаващо обучение и кариерно развитие;
6. Да се разработят и приемат, съвместно със синдикатите, критерии за подбор, в случай на редуциране на персонала в някои звена;
7. МЗХ и МТСП да предвидят програма за квалификация и преквалификация на освободените и пренасочените работници и служители от бранш “Горско стопанство”.
8. Да се утвърди договорното начало между Федерацията и шестте държавни предприятия и се регламентират максимално задълженията и отговорностите на страните;
9. Чрез рамкови договори да се изравни максимално статута на държавните служители, наши членове с този на работещите по трудов договор;
10. Да се развива сътрудничество и договорни отношения с ИАГ за отстояване интересите на нашите членове от поделенията и териториалните й звена.