Финансово-контролна комисия на Федерацията

Финансово-контролната комисия контролира финансовата дейност на Федерацията, нейните органи и обслужващи звена. За своите констатации текущо информира Управителния съвет по това, което тя прецени, че трябва да бъде направено. За своята цялостна дейност Финансово-контролната  комисия се отчита пред Конгреса.

В състава на Финансово-контролната комисия влизат избраният от Конгреса председател, зам. председател и до трима членове.
Финансово-контролната комисия оказва методическа помощ на финансово-контролните комисии на синдикалните организации и има право да контролира текущо документацията за отчисленията на членски внос на всички основни членове на Федерацията