Браншови колективен трудов договор на работещите в отрасъл "Горско стопанство - стопанисване"

На 01.02.2023 г. след проведени съвместни срещи и преговори между ФСОГСДП към КНСБ  и НФЗГС на КТ „Подкрепа” и директорите на шестте държавни предприятия, се  подписа Браншов колективен трудов договор на работещите в отрасъл „Горско стопанство – стопанисване” през 2023-2024 г. Той влиза в сила от 01.01.2023 г. и е със срок на действие до 31.12.2024 г.

В БКТД са отразени всички изменения на действащите към момента нормативни актове, касаещи предмета на договора. Всички социални придобивки за синдикалните членове, които бяха извоювани и в досега подписваните договори се запазиха и бяха договорени нови по-благоприятни клаузи, като сме се стремили максимално да защитим правата и интересите на работещите в системата на „Горското стопанство”. Измененията касаят:  минималната месечна работна заплата за бранша; ежегоден ръст на основните месечни работни заплати по категории персонал; заплащането за нощния труд; за времето, през което работникът или служителят е на разположение; положения извънреден труд;  за работа през дните на официалните празници; обезщетението при уволнение поради закриване на поделения, съкращаване в щата и др.; обезщетението при уволнение на работници и служители, на които им остава 3 години до придобиване право на пенсия; обезщетението при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст; минималният размер на платения годишен отпуск; допълнителен платен отпуск за работа при специфични условия и рискове; допълнителен платен годишен отпуск за работа при ненормирано работно време; допълнителен платен годишен отпуск с група инвалидност; допълнителен платен отпуск  при смърт на близък роднина.