СЕДМИ КОНГРЕС НА ФСОГСДП

На 23-24 март 2017 г. Федерацията проведе своя СЕДМИ редовен конгрес. На конгреса бе направен отчет за дейността на Федерацията. Бяха обсъдени и приети изменения и допълнения в Устава. Конгресът прие резолюции за мандата 2017 – 2022 година, съответно:

Широко се дискутираха въпроси, свързани с обществено-политическата и икономическа обстановка и нейното отражение върху браншовете от състава на Федерацията, социалния диалог и колективно трудово договаряне, защита на трудовите и синдикални права, мотивацията за синдикално членство, обучението и квалификацията, работните места и доходите.

Делегатите на конгреса гласуваха единодушно и приеха Декларация срещу заплахите, посегателствата и насилието над горските служители, тяхното имущество и семейства и Декларация-искания за създаване на самостоятелно горско ведомство, за осигуряване на необходимите условия на труд и достойно заплащане на работещите в горската система. (Декларациите поместваме отделно).

Конгресът избра Ръководни органи и Финансово-контролна комисия на Федерацията.