Декларация срещу заплахите, посегателствата и насилието над горските служители,

тяхното имущество и семейства приета от делегатите на Седмия конгрес на ФСОГСДП състоял се на 23 – 24 март 2017г. в гр. София

Като  отчитаме, че през последните две години проявите на заплахите, посегателствата и насилието срещу горските служители, тяхното имущество и семейства стават част от ежедневната им дейност.

Като считаме, че справянето с агресивни закононарушители не е проблем само на горската система, а тежък проблем на цялото общество.

Като се ръководим и осъществяваме основната цел и задачи определени от Устава на нашата Федерация: представителство и защита на правата и интересите на синдикалните членове в сферата на труда и професиите, зачитане на достойнството на работното място на работещите в горското стопанство и дървопреработващата промишленост и постигане на справедливо и съответстващо  на тежестта и сложността на труда заплащане.

Делегатите на Седмия конгрес на Федерацията:

Осъждаме и не приемаме каквито и да са форми и прояви на агресия и насилие срещу работниците в горското стопанство.

Одобряваме и гарантираме участие и подкрепа за активизиране на национални и местни усилия на институции и организации, насочени към решаване на съществуващи и възникващи проблеми, които имат за цел премахването на причините, които водят до тези нецивилизовани прояви.

Приемаме и ще отстояваме направените от Изпълнителната агенция по горите предложения за промени в Наказателния кодекс, които предвиждат ограничаване и спиране на дръзките нападения и престъпления срещу  живота на горските служители.

Уверени сме, че въпреки трудностите, които преодоляваме, болката и горчивината, която изпитваме, ние никога не забравяме, а помним, че имаме благодатта да служим на това уникално чудо – Българската гора. Затова ще продължаваме с професионализъм и повече морал, ще се подкрепяме и борим за справедливост и ще укрепваме сътрудничеството си между всички работещи в Бранша (сектора). Лесовъдството не е за дърветата. То е за хората до толкова до колкото  те се грижат за гората.

От Делегатите на Седмия конгрес на ФСОГСДП, 23 – 24 март 2017 г. гр. София